Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderGavekortHandel & ErhvervOmBliv medlemMedlemmerArrangementerKontaktLedige erhvervslejemålStart virksomhedÅbningstiderUdviklingsrådByerFormålØU filmHvem er vi?OrganisationProjekterMøder - ReferaterVedtægterÅrsmøderBorgerforeningMereLegepladser KulturdageneSkulptur ØlgodBosætningUdviklingsplanerInstitutionerForeningerVigtige tlf.nr.
Vedtægter
Læs vores vedtægter nedenfor
Default image

VEDTÆGTER FOR ØLGOD UDVIKLINGSRÅD

§ 1. Formål Stk. 1. Udviklingsrådets formål er at varetage lokalområdets interesser samt at fremme dets udvikling. Rådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led, der kan bidrage til at fremme udviklingen i de lokalområder, det dækker samt i kommunen som helhed.

Stk. 2. Udviklingsrådet skal være talerør for lokalområderne i sager, der vedrører udviklingen af disse. Det er rådets opgave at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov der opstår i lokalsamfundet, og rådet indgår sammen med de andre udviklingsråd i kommunen i et netværk, der sikrer den nødvendige dialog mellem lokalområderne og kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Udviklingsrådets formål er at styrke samarbejdet mellem foreningsliv, erhvervsliv, lokalråd og de kommunale institutioner i lokalområderne.

 

§ 2. Medlemskab Alle borgere, der er bosat i Ølgod Storskoledistrikt og er myndige, er medlem og har stemmeret til årsmødet.

 

§ 3. Udviklingsrådets sammensætning

Stk. 1. Udviklingsrådet ledes af et årsmøde.

Stk. 2. Til at varetage det løbende arbejde mellem årsmøderne vælges en bestyrelse jf. § 4.

 

§ 4. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 15 medlemmer og ved vakance supplerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsens medlemmer vælges på årsmødet efter følgende kriterier:

Stk. 1. Ildsjæle 4 medlemmer

Stk. 2. Lokalområderne og foreninger udpeger/vælger inden årsmødet deres bestyrelsesmedlemmer. Strellev lokalområde: 1 medlem Lindbjerg lokalområde: 1 medlem Krusbjerg lokalområde: 1 medlem Gårde lokalområde: 1 medlem Ølgod Borgerforening: 2 medlemmer Ølgod Handel og Erhverv 2 medlemmer Idrætsforeninger: 1 medlem Spejdere og kirkelige foreninger: 1 medlem Ældreforeninger: 1 medlem Ovenstående fordeling stk. 1 + stk. 2 kan kun ændres af årsmødet.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer vælges for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende møde efter årsmødet med: a) formand, b) næstformand, c) sekretær, d) kasserer, e) FUR repræsentant (Fælles Udviklings Råd). Et forretningsudvalg bestående af: Formand, næstformand, sekretær og FUR repræsentant.

Stk. 5. Bestyrelsen arbejder under ansvar over for årsmødet. Ved evt. afstemninger i bestyrelsen har hvert medlem én stemme. Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg/arbejdsgrupper, som refererer direkte til bestyrelsen.

Stk. 7. Formanden indkalder til møder i Udviklingsrådet efter behov. Her drøftes aktuelle lokale emner, og arbejdet i interessegrupperne og arbejdsgrupperne koordineres.

 

§ 5. Økonomi Stk. 1. Udviklingsrådets regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. For udviklingsrådets forpligtigelse hæfter alene udviklingsrådets formue. Der påhviler ikke udviklingsrådets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler udviklingsrådet. Stk. 3. Formanden og næstformanden i forening tegner Ølgod Udviklingsråd i økonomiske anliggender.

 

§ 6. Årsmøde Årsmødet er udviklingsrådets højeste myndighed. Stk. 1. Ordinært årsmøde skal afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Stk. 2. Til årsmødet har alle myndige borgere i Ølgod Storskoledistrikt stemmeret. Stk. 3. Bestyrelsen indkalder til årsmødet ved udsendelse af dagsorden i de lokale medier med mindst 14-dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted for mødets afholdelse samt dagsorden. Stk. 4. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år 4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5) Godkendelse af budget 6) Indkomne forslag 7) Valg til bestyrelsen 8) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 9) Eventuelt. Stk. 5. Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når rådet skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst 25 stemmeberettigede skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af, hvilke emner/punkter der skal indgå i dagsordenen.

 

§ 7. Afstemningsregler på årsmødet Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal uanset antal fremmødte stemmeberettigede. Stk. 1. De stemmeberettigede har hver 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 2. Skriftlig afstemning skal ske, såfremt blot en af de stemmeberettigede kræver dette - dog altid ved personvalg.

 

§ 8. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer skal vedtages på et årsmøde af mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede fremmødte. § 9. Ophævelse Stk. 1. Ophævelse af Udviklingsrådet kan ske efter de samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer. Stk. 2. Udviklingsrådets midler tilbageføres til kommunen.

 

Vedtaget på ekstraordinært årsmøde 22/06-2016

Inga Andersen, formand Bøje Meiner Jensen, dirigent 160622/01