Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderBo i ØlgodHandel & ErhvervGaveportalGavekortOmBliv medlemMedlemmerButikker til salgKontaktLedige erhvervslejemålButikkernes åbningstiderBorgerforeningBestyrelse og organisationBliv medlem herForeningens formålVores vedtægterUdviklingsrådByerFormålØU filmHvem er vi?OrganisationProjekterVedtægterÅrsmøderMereLegepladser Ølgod Byskovs VennerØlgod KulturhusKulturdageneSkulptur ØlgodBosætningUdviklingsplanerInstitutionerForeningerVigtige tlf.nr.Værd at se
Vedtægter
Læs vedtægterne her
Default image

VEDTÆGTER FOR ØLGOD BORGERFORENING

- almen kendt som vore love

 

§1: Foreningens navn ”Ølgod Borgerforening”.

 

§2: Foreningens formål er at varetage og fremme borgernes interesser på enhver hensigtsmæssig måde.

 

§3: Som medlem optages enhver myndig person, bosiddende i Ølgod by eller nærmeste omegn.

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og opkræves gennem kassereren.

Udmeldelse skal ske til formanden i december måned.

Ved udmeldelse fortabes krav på betalt kontingent.

Kontingentet kan slettes efter ansøgning af 70-årige og derover, medlemmer over 70 år kan ansøge om at blive kontingentfri.

 

§4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned.

Der indkaldes med annoncering i Ølgod Ugeblad eller skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Forslag til ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal og ved personligt fremmøde.

Til stemmeret kræves, at årets kontingent er betalt.

Til lovændringer kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt.

 

§5: Til foreningens ophævelse kræves i dette øjemed indkaldt generalforsamling, hvor forslag skal vedtages af et flertal bestående af 2/3 af foreningens medlemmer.

Sker dette ikke, men forslaget dog har opnået almindeligt stemmeflertal, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

Opnår forslaget her et stemmeflertal på 2/3 af de fremmødte, er det vedtaget.

Ophæves foreningen, skal midlerne – efter at evt. skyld er dækket – fordeles af den afgående bestyrelse til sociale og almennyttige formål.

 

§6: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på begæring af 10 af foreningens medlemmer.

Indkaldelsen skal være ledsaget af en motiveret dagsorden, og finde sted med mindst 14 dages varsel.

 

§7: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 

    1: Valg af dirigent og 2 stemmetællere

    2: Formandens beretning

    3: Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse

    4: Valg af bestyrelse samt 1 suppleant

    5: Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant

    6: Behandling af indkomne forslag

    7: Eventuelt

 

§8: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt af generalforsamlingen.

Valg gælder for 2 år, og der vælges skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter indkaldelse, fra den afgående formand.

Bestyrelsesmøder afholdes, når det skønnes fornødent, som regel på formandens initiativ.

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

Foreningen hæfter alene med sin formue.

 

§9: Foreningens regnskabsår er kalenderåret 1. januar til 31. december.

Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisor, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 27/2-2018.